Mål for fordybelsestiden:

Hvad arbejdes der med:

Den faglige fordybelse skal styrke børnenes faglige niveau.

Den faglige fordybelse har fokus på at træne og gentage de kundskaber og færdigheder, som børnene har lært i løbet af undervisningen, så de bliver fortrolige med de nye færdigheder og får dem indarbejdet som et naturligt redskab til brug i den videre læring.

Der kan arbejdes med varierede og differentierede læringsformer, der udfordrer både fagligt stærke og fagligt mindre stærke børn.

Lærerne har til opgave at sikre, at alle børn har opgaver, som ligger i umiddelbar forlængelse af den daglige undervisning og som børnene selv kan sidde med.

Der vil være opgaver i forskellige sværhedsgrader i både dansk og matematik. Det er faglæreren og lærerne, der er på i fordybelsestiden, der vil hjælpe børnene med, hvad de skal vælge. Her handler det om, at barnet arbejder med opgaver/aktiviteter, der giver læring, altså gør dem dygtigere.

I fordybelsestiden arbejdes der med:

Placering og omfanget af fordybelsestiden:

Fordybelsestiden er fortsat placeret sidst på dagen. Fordybelsestiden er en del af den understøttende undervisning, hvor formålet er at børnene fordyber sig i noget, de har brug for at blive dygtigere til. Vi har erfaret, at det er vigtigt, at de voksne, som er til stede i fordybelsestiden kender børnene og ved, hvad de har arbejdet med i løbet af skoledagen. Fordybelsestiden varetages derfor af voksne, der har klassen i forvejen.

Det er faglærerne, der skal forberede børnene på, hvad de skal arbejde med i fordybelsestiden.

I 0. - 3. klasse tilbydes der 2 timers fordybelsestid, som varetages af lærere og pædagoger. Kan ses af skemaet for den enkelte klasse, hvem der er tilstede.

I 4. - 6. klasse tilbydes der som et forsøg 2 timers fordybelsestid i stedet for 3 timer.

Hvorfor forkortes skoledagen for 4. - 6. klasse med 1 time om ugen:

Vi har valgt at forkorte skoledagen med 1 time om ugen, sådan vi kan bruge flere ressourcer i de 2 timers fordybelse end vi har gjort tidligere. Vores erfaring er, at fordybelsestiden har størst effekt, hvis børnene kan få den fornødne vejledning og hjælp, samt at fordybelsen bemandes af lærere, der har børnene i den daglige undervisning. Vi ønsker at gøre børnene bevidste om, hvad de skal lære. Vi ønsker, at børnene arbejder med at nå deres mål/fokusområder som fremgår af elevplanen. Det kræver, at der er voksne omkring børnene, der kan guide og vejlede dem i processen.

Hvad vil vi gerne se hos eleverne i 4. - 6. klasse:

At eleverne arbejder bevidst og aktivt med læring, samt har fokus på at nå deres individuelle fokusområder/mål

Succeskriterier:

 

  1. At eleverne får løbende feedback og feedforward, der gør, at de hele tiden er på vej i deres læring. Ved hvert stop skal der kunne ses en udvikling for alle elever

     

  2. At der er fokus på de dygtigste elever, sådan de bliver guidet i læringsprocessen, samt at der stilles passende krav og forventninger

     

  3. At eleverne er motiverede og målrettede, samt bevidste om at det kræver arbejde at blive bedre, samt at alle børn kender deres konkrete fokusområder/mål og arbejder bevidst på at nå dem

Strukturen for fordybelsen 4. - 6. klasse:

Tirsdag vil der være fokus på dansk med 4 lærere, der har kompetencer i dansk.

Torsdag vil der være fokus på matematik med 4 lærere, der har kompetencer indenfor matematik.

Begge dage vil der være en lærer, der har derudover kompetencer inden for IT-hjælpemidler, sådan at elever med læse- og skrivevanskeligheder kan få den nødvendige støtte og hjælp.

Bemanding fordybelsestid 4. - 6. klasse:

Tirsdag (matematik)

Torsdag (dansk)

LH

HB

CJ

CT

SA

DS

MH

CT