De 6 læreplanstemaer

I 2004 udkom bekendtgørelsen om de 6 pædagogiske læreplanstemaer.

Efterfølgende er der i hver enkelt kommune udarbejdet en handleplan for hvordan man vil arbejde med de pædagogiske læreplaner.

I Vejen kommune har man besluttet at de pædagogiske læreplaner skal beskrive hvordan vi arbejder med læring i et inklusionsperspektiv.

Kerneopgaven i de pædagogiske læreplanstemaer er at vi har fokus på det enkelte barns læring.

Derfor har vi beskrevet hvad vi ser som et godt læringsmiljø og ud fra disse værdier samt ABC’s mission, vision og værdier har vi beskrevet de 6 læreplanstemaer på følgende måde:

 

1. Barnets alsidige personlige udvikling

Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber. De skal lære at se og forstå samspillet og de konflikter, der kan opstå med andre både børn og voksne. Det er vigtigt, at børn får mulighed for et stadig mere nuanceret kendskab til sig selv og andre. At føle sig genkendt og husket som den person, det er.

Mål:

 

De voksne samarbejder ud fra at:

 

Vi ser at barnet

2. Sociale kompetencer

Sociale kompetencer, handler om, at kunne indgå positivt med andre i venskaber og fællesskaber i forskellige sammenhænge. Børn udtrykker og tilegner sig disse kompetencer i samspil med hinanden og med de voksne

Mål:

 

De voksne samarbejder ud fra

 

Vi ser at barnet

Vi ser at de voksne:

 

3. Krop og bevægelse

Børn udvikler deres færdigheder og vaner ved aktivt at udforske kroppens muligheder og begrænsninger. De får erfaringer med, hvad Det betyder at koble f.eks. det talte sprog, med kropssproget, og de udvikler herigennem deres forståelse for, at andre kan have et andet udtryk og andre reaktioner.

Mål:

Barnet erfarer en kropslig læring, når det bevæger sig. Derfor skal vi skabe et læringsmiljø, hvor barnet skal have mulighed for at udvikle sig grov motorisk,

finmotorisk, sansemotorisk.

Barnet har mulighed for at udvikle sin kropsbevidsthed

 

De voksne samarbejder ud fra at

 Vi ser at barnet

4. Sprog

Et varieret sprog og evnen til at bruge det i forskellige situationer, øger børns mulighed for at blive forstået og inkluderet i fællesskaber. Derfor er det vigtigt, at vi tidligt stimulerer børns ordforråd og forståelse af begreber og regler, der gælder for det talte sprog. Med sproglig udvikling menes både talesprog, skriftsprog, kropssprog og billedsprog

 

Mål:

Barnet får mulighed for at udvikle sig sprogligt

Barnet opnår sprogforståelse

Barnet kan udtrykke sig sprogligt

 

De voksne samarbejder ud fra at

Vi ser at barnet

 

Sprogvurdering og Hjernen og Hjertet.

 

Sprogvurderingen er et redskab som vi bruger i forhold til at vurdere, hvor jeres barn er sprogligt. Når jeres barn kommer fra dagplejen er der udfyldt en Tras.

Den arbejder vi ikke videre på men vi tager sprogvurderingen omkring jeres barns 3 års fødselsdag.

Vurderingen bliver lavet i samarbejde med jer, I skal udfylde jeres del og vi udfylder vores del. I får udleveret et log- in fra os.

Vurderingen bliver lavet igen omkring barnets 5 års fødselsdag.

Vi henvender os til jer når det er tid.

 

Hjernen og Hjertet et nyt overgangs skema som vi bruger det efterår inden barnet starter i Førskolen året efter.

Vi har valgt at lave den i august/september så den kan danne grundlag for forældre- samtalerne i efteråret med henblik på skolestart året efter.

Vi laver den igen inden de starter i Førskolen og sidste gang er når de har gået i børnehaveklassen i 3 måneder. Der laver børnehaveklasselæreren den.

De to første gange bliver I som forældre involveret ved at I skal udfylde de samme spørgsmål som vi gør.

 

Det der gør denne vurdering spændende og nytænkende er at den i forhold til tidligere hvor indholdet i samtalerne gik på sprog, motorik, kognitivt udvikling osv. Er det andre temaer der er i spil.

F.eks robusthed, energi og lyst til at deltage, forandringsparathed, kommunikative kompetencer, følelsesmæssig modenhed m.m.

 

5. Kulturelle udtryksformer og værdier

Temaet handler om forskellige udtryksformer bla. børnelitteratur, film, faglitteratur, musik, digitale medier og billeder. Det handler også om deltagelse i kunstneriske arrangementer, i kulturelle tilbud i lokalsamfundet og andet der kan bidrage til børns kulturelle kendskab.

Kultur er udtryk for menneskers forståelse af og tilgang til verden. Det er gennem mødet, med andre og det anderledes, at man definerer sit eget kulturelle ståsted og genkender egne kulturelle rødder

Mål

Barnet får forståelse for sig selv i samspil med omverden samt får kendskab til mangfoldige udtryksformer og kulturelle forskelle.

De voksne samarbejder ud fra

Vi ser at barnet

 

6. Natur og naturfænomener

Naturen giver rum for oplevelser og aktiviteter på alle årstider og i alt slags vejr. Temaet skal bidrage til at gøre børnene bekendt med og give dem forståelse for planter, dyr, årstider og vejr. Børn får erfaringer ved at eksperimentere og hente viden om naturfænomener og sammenhænge

Mål

Barnet erfarer naturen med alle sanser, så det udvikler en forståelse og respekt for naturen og miljøet.

Barnet oplever glæde ved at være i naturen

Børn og voksne er ude i alt slags vejr

Børn og voksne indsamler og bruger naturens materialer i forbindelse med de skiftende årstider

 

De voksne samarbejder ud fra

 Vi ser at barnet